Experti / Specialisté / Manažeři

Chcete uplatnit své zkušenosti z finančnictví anebo klidně i z jiného oboru? Chcete být s námi u velké proměny celého bankovního sektoru? Pokud jste zdravě ambiciózní, fandíte inovacím a nebojíte se náročných výzev, zkuste to s námi!

Informační technologie

Hlavním úkolem úseku Informační technologie je vyvíjet a provozovat moderní informační technologie.

Zajišťujeme realizaci požadavků, které mají vztah jak k informačním systémům KB, tak k informačním systémům dceřiných nebo sesterských společností Skupiny KB. Zaručujeme kontinuitu a kvalitu poskytovaných IT služeb založenou na smluvních dohodách s definovanou úrovní služeb.

Interní audit

Nejsme jen „policisté“ banky, jak se nám občas říká. Chceme se představit jako tým skutečných profesionálů v oblasti auditu. Naše znalosti, zkušenosti, objektivita a nezávislost je velmi důležitá pro správu a řízení celé Komerční banky a jejích dceřiných společností.

Řízení našeho útvaru podléhá přímo řediteli Komerční banky a také řediteli Interního auditu Société Générale. To je pro naši práci stěžejní a umožňuje nám být profesionální i na mezinárodní úrovni.

Investiční bankovnictví

Poskytujeme služby a produkty finančních trhů našim klientům a provádíme mezibankovní transakce ve jménu Komerční banky – obchodujeme na vlastní účet KB, a to na devizovém trhu, peněžním trhu a trhu derivátů a cenných papírů.

V rámci naších služeb dále zajišťujeme dodávku ekonomických, akciových a kreditních analýz pro potřeby obchodníků Investičního bankovnictví a pro potřeby klientů.

Lidské zdroje

V úseku Lidské zdroje (Human Resources) se staráme o to, aby zaměstnanci byli co nejlépe připravení a motivovaní pro svou práci. Mnoho aktivit připravujeme a uskutečňujeme společně s manažery jednotlivých týmů.

Marketing a komunikace

Na úseku Marketingu a Komunikace obstaráváme pro jednotlivé segmenty klientů přípravu marketingových a komunikačních strategií a řízení produktů. Pod další činnosti spadá příprava akcí pro klienty, příprava informačních a reklamních materiálů, zabezpečení marketingových kampaní. Zaštiťujeme také komunikaci probíhající uvnitř banky i směrem ven.

Organizace a řízení změn

V našem úseku udržujeme celkový přehled a základní informace o všech běžících projektech v KB, zajištujeme výběr projektů k realizaci, jejich schvalování, kontrolu a vykazování.Podílíme se na tvorbě obchodní strategie KB, z níž jednotlivé projekty vycházejí. Řídíme projekty a ve spolupráci s ostatními útvary takovým způsobem, aby byly dodány v požadovaném rozsahu, kvalitě, nákladech a termínech.

Na projektech navrhujeme způsob realizace, zajišťujeme celkové plánování a řízení dodávky, a také analýzu, návrh a následné ověření nasazovaného obchodního řešení.

Dále pomáháme zefektivnit bankovní procesy, abychom našim klientům dodávali rychlejší a kvalitněji služby.

Podpůrné služby

Zajišťujeme správu a provoz budov, optimalizaci nákladů spojených s jejich provozem, správu nemovitostního portfolia banky, řízení bezpečnosti provozu, ochranu majetku banky a jejích klientů, požární ochranu. V těchto oblastech také řídíme a realizujeme nové investiční projekty.

Pro naše kolegy z banky také zajišťujeme provoz autoparku, poštovních služeb a datové schránky KB, spisových služeb a správy vybraných kategorií majetku, jako je například nábytek a umělecká díla.

Předseda představenstva a generální ředitel

Jsme nejvyšší vedení Komerční banky. Řídíme banku jako celek, nastavujeme naše obchodní cíle a strategie, zabýváme se vnitřním fungováním banky z komplexního pohledu. Řídíme také spolupráci napříč Skupinou KB.

Součástí úseku jsou i pracovníci, kteří vytvářejí administrativní zázemí pro předsedu představenstva a generálního ředitele – organizujeme veškerou agendu generálního ředitele, připravujeme ve spolupráci s ostatními kolegy v bance podklady pro jednání představenstva, zprostředkováváme komunikaci s generálním ředitelem jak do banky, tak i navenek nebo také organizujeme služební cesty generálního ředitele.

Řízení rizik

Naším hlavním úkolem je dohlížet na rizika, která vyplývají z činností banky, a to zejména na ta nejvýznamnější – úvěrová a tržní rizika – která máme na starosti v rámci celé Skupiny KB.

Sekretariát společnosti

Úsek Corporate Secretariat zajišťuje, aby byl chod Komerční banky v souladu s platnou legislativou, jejími vnitřními předpisy, regulatorními pravidly a také standardy profesionálního chování.

Zajišťujeme také zastupování korporace ve vztahu k soudním, správním a dalším orgánům s výjimkou těch právních činností, kterými se zabývá úsek Lidských zdrojů a odbor Oceňování a vymáhání aktiv. Zastřešujeme dále i řízení operačních rizik a metodické řízení, které zabezpečuje kontinuitu našeho podnikání ve shodě s platnou právní úpravou i vnitřními předpisy.

Sekretariát rovněž zajišťuje řízení, organizaci a koordinaci procesů v oblasti informační bezpečnosti. Jsme také administrativní podporou orgánům banky a podílíme se na formování jednotné politiky vůči dceřiným společnostem KB.

Strategie a finance

Spolupracujeme s různými úseky napříč bankou. Vypracováváme strategické studie a účastníme se formování celkové strategie Skupiny KB. Tyto strategie také převádíme na soubor měřitelných cílů (KPI) a výsledky posuzujeme a vyhodnocujeme. Podílíme se na tvorbě rozpočtu prostřednictvím analýzy cílů majoritního akcionáře, Skupiny KB a strategických cílů jednotlivých oddělení, přitom zohledňujeme také analýzy podnikatelského a konkurenčního prostředí. Poskytujeme vysoce kvalitní služby v oblasti přípravy a zajištění strukturování a exekuce dluhového financování.

Kromě toho se k našim povinnostem řadí rozbor strategií, chování i finančních výsledků konkurence Komerční banky.

Strukturované bankovnictví

Hlavním úkolem úseku Strukturované financování je – ve spolupráci s úseky Top Corporations a Korporátní bankovnictví – poskytovat vysoce kvalitní služby v oblasti přípravy a zajištění strukturování a exekuce dluhového financování.

Transakční a platební služby

Náplň činnosti Transakčních a platebních služeb (TPS) tvoří podpora obchodních útvarů banky v oblasti platebního styku. Vyřizujeme tuzemské a zahraničních platby a šeky, provádíme hotovostní operace a také vydáváme a staráme se o platební karty.

Řídíme povinné minimální rezervy a nostro účty v cizí měně u jiných bank. Poskytujeme produkty Trade Finance. Zajišťujeme korporátní cash management a korespondenční bankovnictví.

Zpracováváme pasivní produkty a aktivní obchody u všech klientů banky a vybraných klientů KBSK. Poskytujeme služby spojené s cennými papíry (custody, depozitář, služby emitentům), řešíme platební podvody včetně prevence.

Útvar náměstka Generálního ředitele

Útvar náměstka generálního ředitele (kancelář COO) koordinuje činnost útvarů: Informační technologie, Organizace a řízení projektů, Podpůrné služby, Strategie a finance i Transakční a platební služby.

Pod úsek navíc spadají Služby informačního managementu, které se zabývají správou informací vyprodukovaných v bance, a Služby investičního bankovnictví.

Aktuálně nabízíme volných míst.
Nahlédněte k nám
Nastavení cookies