Bankovní poradce/kyně pro movitou klientelu, Hodonín


Poučení
Odesláním životopisu souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené v životopisu zaslaném Správci společně s tímto souhlasem byly zpracovávány Správcem, rozumí se i vzájemně předávány mezi Správci, za účelem vyhledání vhodné pracovní nabídky pro mě ze strany Správce s tím, že osobní údaje budou uloženy v personální databázi Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07, IČ: 45317054 (KB).
Pro účely tohoto souhlasu se rozumí:
Správcem – KB, Členové FSKB, Osoby ovládané Société Générale SA a Investiční kapitálová společnost KB, a.s., IČ: 60196769.
Osobou ovládanou SG – subjekt, který SG ovládá a který zároveň buď (i) má či nabude majetkovou účast na subjektu se sídlem na území České republiky spočívající v přímém či nepřímém podílu na jeho základním kapitálu, nebo (ii) má sídlo na území České republiky. Pokud je takovým subjektem Člen FSKB, je tento subjekt uveden ve výčtu Členů FSKB.
Členem FSKB – Komerční pojišťovna, a.s., IČ: 63998017; Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČ: 60192852; KB Penzijní společnost, a.s, IČ: 61860018; ESSOX s.r.o., IČ: 26764652, SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., IČ: 61061344 a další subjekty, v nichž KB má či nabude majetkovou účast spočívající v přímém či nepřímém podílu na jejich základním kapitálu.
Souhlasím s tím, aby Správce zpracovával mé osobní údaje za účelem a v rozsahu shora uvedeném po dobu 18 měsíců od udělení tohoto souhlasu. Jsem si vědom(a) toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený zejména v souladu s platným zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je dobrovolný a jsem oprávněn(a) jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně vůči KB.
Poučení o zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.
Osobní údaje o uchazeči Správce zpracovává v rozsahu, v jakém je uchazeč poskytl nebo v rozsahu v jakém je Správce shromáždil v souladu s platnými právními předpisy jinak. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pokud právní předpis nestanoví jinak. Pokud uchazeč písemně požádá Správce, má právo v souladu s platnou právní úpravou na poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů, o příjemcích osobních údajů a Správcích, jakož má i další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb.
Odesílatel je srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost LMC s.r.o., IČ: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, prostřednictvím svých elektronických systémů.

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.
* Při vyplnění alespoň jedné položky z označeného pole se označené položky stávají povinné.