V sérii rozhovorů vám postupně představíme kolegyně a kolegy, pro které čeština není rodným jazykem. Dozvíte se, jaké jsou jejich kariérní příběhy a také to, co si myslí o práci v Komerčce. Jako prvního nám dovolte představit Clémenta Meyera.

In a series of interviews, we will introduce you to our colleagues, for whom Czech is not the mother tongue. You will have an opportunity to read the stories of their careers and what they think about their work at Komerčka. Clément Meyer is the first in the series.

 

 

Clémente, jak dlouho u nás pracuješ a jak vlastně došlo k tomu, že ses ucházel o práci v KB? 

Clément, how long have you been working here and how did it happen that you applied for a job at KB?

Moje cesta do KB byla velmi neobvyklá. Pracoval jsem pro SG ve Francii a rozhodl se požádat o dvouletou smlouvu s SG v Albánii. Po několika měsících však SG svou pobočku v Albánii prodala a mě přesunula do Slovinska. Totéž se stalo i tam. SG prodala svou pobočku po několika málo měsících po mém příchodu. Z mé původní dvouleté smlouvy zbývalo ještě devět měsíců a já se dozvěděl o velmi zajímavé příležitosti v České republice. Hned jsem zažádal o dokončení svého pracovního závazku v KB. Po uplynutí této doby se mi naskytla příležitost zůstat zde a získat pracovní smlouvu přímo od Komerční banky. Nemohl jsem odmítnout vzhledem k zajímavé pozici, která mi byla nabídnuta, a skutečnosti, že v Praze žiju skutečně rád. Takže jsem tu už téměř dva roky.

My way to KB is very unusual. I was previously working for SG in France and I applied for a two-year contract with SG in Albania. After a few months there, SG sold its branch in Albania and moved me to Slovenia. Then, the same happened with Slovenia; SG sold its branch after few months I was there. Nine months were remaining from my original two-year contract with SG and after I heard about a very interesting opportunity in Czechia, I applied right away to complete my contract there. At the end of these none months, KB offered me to stay with a local contract and I could not refuse considering the interesting position it was and the fact that I like a lot living in Prague. So I have been here for almost two years now.

 

Přibliž nám, v jakém týmu pracuješ a v čem spočívá Tvá role?  

What team do you work in and what is your role in the team?

Pracuji v oddělení Risku v týmu Markets and Structural Risks. Přesněji řečeno, pracuji v tříčlenném týmu jako druhá obranná linie strukturálních rizik. Naším úkolem je kontrolovat část práce provedené týmem ALM (Asset and Liability Management). Analyzujeme výpočet a vývoj metrik, kontrolujeme, že jsou všechny metriky v patřičných mezích, sledujeme dodržování všech SG a KB procesů, zajišťujeme, aby data analyzovaná KB a SG byla navzájem v souladu atd. Jednáme proto jak s týmy z KB, tak i z SG, což je velmi zajímavé.

Minulý rok jsem se také zapojil do programu SPIRIT. Jsme tým čtyř lidí z různých oddělení napříč KB a společně pracujeme na vývoji a propagaci jakéhosi interního nástroje podobného LinkedInu. Název našeho projektu je Employee Business Profiles.

I am working within the Risk department in the Markets and Structural Risks team. More precisely, I work within a team of three as the second line of defence on the structural risks. Our job is to check a part of the work done by the ALM (Asset and Liability Management) team. We are analysing the calculation and the evolution of the metrics, checking that the metrics are within their limits, checking that all SG and KB processes have been respected, ensuring the data analysed by KB and SG are in line with each other, etc. Therefore we are dealing with both KB and SG teams, which makes it very interesting.

I also started to take part in the SPIRIT programme last year. We are a team of four people from different KB departments and we work together on the development and promotion of a kind of internal “LinkedIn” tool. The name of our project is Employee Business Profiles.

 

Jsi v týmu jediný, pro koho čeština není rodným jazykem? Jaké to je pracovat ve společnosti, kde většina lidí kolem Tebe mluví jinou řečí? 

Are you the only one in the team for whom Czech is not the mother tongue? What is it like to work in a company where most people speak another language?

V týmu jsme tři: já Francouz, jeden Čech a jeden Litevec a máme štěstí, že jsme velmi diverzifikovaný tým. Většinou jsem ale v kontaktu s česky mluvícími kolegy, protože jak v týmu ALM, tak i v mém SPIRIT týmu jsou pouze Češi. S domluvou nemívám žádný zvláštní problém, protože mnoho kolegů mluví anglicky velmi dobře, ale do některým témat se kvůli jazyku nemohu zapojit tolik, jak bych chtěl. Je to pochopitelné vzhledem k počtu česky mluvících kolegů, které mám kolem sebe, ale v určitých situacích se kvůli jazykové bariéře cítím být trochu stranou. Jinak jsem opravdu rád, když mám příležitost po většinu času mluvit s lidmi pocházejícími z jiné kultury. Je to velmi obohacující.

In my team of three we are lucky to be very diversified as we have one Czech, one Lithuanian and myself from France. However, I am mostly in contact with Czech speakers because there are only Czechs in the ALM team and in my team in the SPIRIT programme. Most of the time there is no particular issue for me because most of them speak English very well; however, it may make me a bit less involved in some topics sometimes due to the language. This is very understandable due to the number of Czech speakers surrounding me but in some situations, I may feel a bit aside due to the language barrier. However, I really like to have the chance to talk most of the time with people coming from different cultures; it is very enriching.

 

Clément Meyer, tým Risk Management

Mimochodem, rozumíš česky aspoň trochu? Vím, že čeština je pro cizince velmi složitá.  

By the way, do you understand at least a little Czech? I know that Czech is a very difficult language for foreigners.

Trochu rozumím, ano. Ale na někoho, kdo žije v Praze téměř dva roky, mluvím česky velmi špatně. Prvních šest měsíců, co jsem tu strávil, jsem měl lekce češtiny jednou týdně, takže to opravdu není moc, ale můžeme říct, že jsem se naučil alespoň základy. Potom jsem to na rok vzdal, protože jsem si nebyl jistý, jak dlouho v Praze zůstanu, ale teď, když jsem konečně dostal trvalou smlouvu s KB, se chystám znovu absolvovat některé kurzy, abych se toho naučil mnohem víc.

I do understand a bit, yes. But for somebody living in Prague for almost two years, I am very bad at speaking Czech. The first six months I was here I had classes once a week; it is really not a lot but at least I learned the basics, we can say. Then I gave up for a year because I was not sure for how long I would stay in Prague but now that I finally got a permanent contract with KB, I am about to take some classes again to learn it much more.

 

 

 

Mnoho lidí, kteří ovšem v Komerčce nepracují, si stále myslí, že je to velká korporace s neosobní firemní kulturou a složitými a zastaralými procesy. Jak to vidíš Ty?

Many people who don´t work here still think that KB is a large corporation with an impersonal corporate atmosphere, and complex and outdated processes. What do you think about KB?

Jako nečesky mluvící osoba mohu říct, že není snadné zapojit se do firemní kultury, protože většina akcí nebo jiných aktivit, kterých bych se mohl účastnit, je v češtině. Naštěstí se mi naskytla příležitost zapojit se do programu SPIRIT a za to jsem velmi šťastný. Když pracuji pro nějakou společnost, chci mít šanci provést v ní nějaké změny a přinést své nápady. Pokud jde o atmosféru, na základě svých zkušeností mám pocit, že týmy nejsou dostatečně spjaty. Vzhledem k tomu, že kvůli covidu pracuji každý den na home office, nemám kromě pracovních otázek se svými kolegy, ani s nikým dalším z KB téměř žádné kontakty. A to je ve srovnání s mými předchozími pracemi něco, co mi opravdu chybí. Je to také hlavní důvod, proč jsem se chtěl zapojit do programu SPIRIT, pracovat na tom a pokusit se věci trochu změnit.

Well, as a non-Czech speaker I can say that I feel it is not very easy to be involved in the corporate culture because most of the events or anything I could take part in is in Czech. Luckily, I had the chance to be invited to join the SPIRIT programme and I was very happy because when I work for a company, I want to have the chance to make changes within the company and to bring my ideas. Regarding the atmosphere, based on my experience I feel the teams are not welded enough. Since I work from home every day due to covid, I have almost no contact with my colleagues or anybody from KB, except for work purposes, and it is something I am really missing compared to my previous jobs. This is the main reason why I wanted to join the SPIRIT programme, to work on this topic and try to make things change a bit.

 

Jak covid ovlivnil Tvou práci a práci Tvého týmu? 

How has covid affected your work and the work of your team?

Covid mou práci téměř neovlivnil, protože si pravidelně rozdělujeme naše úkoly v týmu a nejsme příliš závislí na práci ostatních. To nám dává velkou flexibilitu. Neovlivnilo nás to také proto, že jsme nebyli zvyklí pořádat tolik fyzických schůzek a že jsme v týmu pouze tři, což je na organizaci práce velmi snadno zvládnutelné.

Co se týče programu SPIRIT, tam je to komplikovanější, protože jsme na projektu začali společně pracovat v loňském roce, což znamená, že jsme se zatím nikdy neměli šanci potkat osobně. Nicméně se nám daří posouvat náš projekt kupředu docela dobře, i když je někdy trochu obtížné sladit naše kalendáře, zvláště v této covidové době.

Covid almost didn’t affect my work because we are regularly splitting our tasks within the team and we do not depend on the work of the others too much. Therefore it gives us a lot of flexibility. As we were not used to have so many physical meetings, we are not affected by that either and because we are only three in our team, it is very easily manageable.

Regarding SPIRIT, it is more complicated because we started to work on the project together last year and it means we even never had the chance to meet each other. However, we manage to move our project forward pretty well even though it is sometimes a bit complicated to deal with the calendar of everybody in covid time.

 

Padla v týmu řeč na to, co podniknete jako první, až skončí covid opatření a bude možné potkávat se osobně?  

Have you already said in the team what you will do first when the covid restrictions stop?

Ve skutečnosti jsme o tom nemluvili, ale vím jistě, že uspořádáme několik neformálních setkání, jakmile to bude možné. Fyzický aspekt je velmi důležitý pro dobrou spolupráci, a to i v případě, kdy jste po většinu času v kontaktu prostřednictvím e-mailů a telefonních hovorů. Z mého osobního hlediska se mi pracuje mnohem lépe s někým, koho jsem osobně potkal a s kým jsem sdílel některé osobní informace (například zájmy atd.), než s někým, o kom nic nevím.

We didn’t really discuss that but I know for sure that we will organise some informal meetings as soon as we are allowed to, because the physical aspect is very important to work well together even though we are mostly working via emails and phone calls. On my personal point of view, I work much better with somebody I have met and shared some personal information with (such as interests, etc.) than with somebody I don’t know anything about.