Patříme do skupiny Société Générale, ale naše pracovní prostředí je zatím spíše české než mezinárodní. Až na pár oddělení, která jsou v tomto výjimkou. Začtěte se do následujících řádků a poznejte KB očima Kevina, našeho francouzského kolegy z týmu Counterparty Credit Risks.

Even though KB has been part of SG Group for many years now, it retains more of a Czech rather than an international feel to its working environment. A few departments, though, may prove an exception to the rule. Read on to see KB through the eyes of our French colleague Kevin, a member of the Counterparty Credit Risks team.

 

 

Kevine, jak dlouho už u nás pracuješ a jak vlastně došlo k tomu, že ses ucházel o místo v KB?

Kevin, how long have you been working here and how did it happen that you applied for a job at KB?

Po dokončení obchodní školy v Paříži s titulem magistra v oboru bankovnictví a finance v roce 2017 následoval výměnný program v Londýně a potom první zaměstnání v BNP Paribas (Paris). Pak jsem chtěl své kariéře dát další mezinárodní rozměr a poznat život v jiné zemi.

Hledal jsem zahraniční pracovní příležitosti v rámci velkých francouzských bankovních skupin a narazil na program V.I.E. Ten podporuje vláda ve spolupráci se zahraničními pobočkami francouzských firem. Cílem je v rámci EU vystudovaným uchazečům o místo zprostředkovávat pracovní pozice v zahraničí na dobu až dvou let.

Dalším hledáním jsem zjistil, že skupina Société Générale nabízí spoustu příležitostí po celém světě. Paříž jsem se rozhodl vyměnit za Prahu po prvním pohovoru v KB a úžasném výletě do českého hlavního města. O rok později jsem dostal nabídku stát se kmenovým zaměstnancem KB. Rád jsem ji přijal a z Prahy se stal můj nový domov.

 

Freshly graduated in 2017 from a Business school in Paris with a Master in Banking and Finance, and coming back from an exchange program in London and a first work experience in BNP Paribas (Paris), I was looking to give my career an international turn and to experience living in a foreign country.

While looking for a first job opportunity aboard in large banking French groups, I discovered the V.I.E. program, a French government supported program in cooperation with French companies’ subsidiaries implanted abroad, aiming at recruiting young EU graduated job applicants for a mission aboard up to two years.

Upon further research, I discovered that Société Générale group offered many opportunities all over the world. After a first interview in KB and an amazing first personal trip in Prague, I took the decision to leave Paris for Prague. A year later, I was offered the opportunity to become a full-time KB employee: I gladly took it and made Prague my home.

 

V jakém týmu pracuješ a jaká je v něm Tvá role?

Tell us what team do you work in and what is your role in the team?

Pracuji pro segment korporátního a investičního bankovnictví KB a jsem součástí týmu úvěrových rizik protistran (Counterparty Credit Risks). Ten spadá pod tržní a strukturální rizika (Market and Structural Risks, MSR). V rámci zajišťovacích strategií na míru korporátním a finančním klientům banky se zaměřujeme na deriváty, jako jsou forexové forwardy či úrokové swapy. Naším hlavním úkolem je dbát na to, aby zaměstnanci front office uzavírali obchody v rámci předem schválených limitů a za podmínek platných pro jednotlivé klienty. Rizika protistrany, posuzovaná pro každého klienta zvlášť, zahrnují rizika a náklady, jimž se KB vystavuje v případě, že by daný klient neplnil své závazky z transakce a KB by musela transakci nahradit nebo najít jinou protistranu ochotnou již dojednaný obchod převzít. S cílem banku ochránit tak náš tým analyzuje různé rizikové metriky, jako je například Credit Value at Risk (CVaR), a reportuje a penalizuje jakékoliv interní nesrovnalosti.

Vedle této průběžné agendy spojené s riziky se ještě věnuji IT agendě tak, abychom měli k dispozici kvalitnější a obsáhlejší data pro potřeby analytických a pravidelných reportů. Používáme k tomu aplikace pro datové vizualizace na bázi SQL, denní aktualizace procesů, zpětné testování a ověřování, ad-hoc analýzy a sledování (follow-up) projektů.

Vedle pracovních povinností v rámci MSR se ještě účastním talentového programu SPIRIT, konktrétně jsem členem týmu KB Brand Ambassadors. Společně jsme v rámci celé banky spustili interní komunikační kampaň. Ta propaguje komunitu pomocí série videí o ambasadorech a prostřednictvím plakátů a vizuálů na displejích.

 

Working for the KB Corporate and Investment banking segment, I am part of Counterparty Credit Risks team, which is a subteam of Market and Structural Risks (MSR). Focusing on the derivative products such as Forex Forwards, Interest rates Swaps, part of tailor-made hedging strategies for our Corporate or Financial clients, our main mission is to ensure on the daily basis that our Front Officers trade deals within pre-approved limits and under client-specific conditions. The Counterparty risk, assessed for each client, is the risk and incurred cost that KB would face if one of the clients involved in the transaction defaulted on its obligations and KB would have to replace the transaction or find another counterparty willing to take over a pre-agreed deal. In so doing, our team therefore analyses different Risk Metrics like the Credit Value at Risk (CVaR), reports and penalizes any internal discrepancy to protect the bank.

Connected to this Risk daily agenda, I also work on a more IT related agenda to improve the data quality and scope of our analytical and periodical reports using SQL-based data visualization applications, daily process upgrades, back-testing, any adhoc analysis and projects follow-up.

In addition to my job duties in MSR, I am also involved in the talent management program SPIRIT, and more particularly I am a member of KB Brand Ambassadors team. Together we launched an internal communication campaign in the whole bank promoting the community with videos series of our ambassadors employees, posters, visuals on LCDs.

 

Jsi v týmu jediný, pro koho není čeština mateřským jazykem?

Are you the only one in the team for whom Czech is not the mother tongue?

V týmu Counterparty Credit Risks je nás celkem pět, ve věku od 27 do 50 let, a tady jsem jediný cizinec. I tak se ale běžně zcela bez problémů bavíme anglicky a celý tým je na svou mezinárodní povahu patřičně hrdý. Mívali jsme francouzského šéfa i další zahraniční kolegy. Navíc má takřka každý člen týmu nějakou zahraniční pracovní zkušenost, nebo aspoň praxi v zahraniční firmě v Praze.

Náš tým je navíc součástí skupiny Market and Structural Risk (čtyři týmy, třiadvacet lidí). V týmech Asset and Liabilities Management, Profit and Loss a Market Risk je zastoupeno hned několik národností. Máme česko-britského manažera a kolegy z Litvy, Itálie, Slovenska a také Francouze tuniského původu 😊. Sám mám kořeny v Asii. Než se rozeběhla pandemie a nastoupila všeobecná home office, bylo běžné na patře, které sdílíme s týmem Market Risku, slýchat každý den tři, čtyři různé jazyky. Myslím, že můžeme být právem hrdí na to, že jsme jeden z nejrozmanitějších týmů v KB. V rámci týmu se rozhodně nesetkávám s jazykovou bariérou, jak k tomu občas může docházet jinde v bance, třeba při projektech, v komunikaci, při školeních nebo na KB portálu.

Jak jsem již zmiňoval, jsem vedle MSR také součástí programu SPIRIT, kde ve čtyřech lidech máme tři národnosti, včetně české a srbské.

 

In Counterparty Risks team, we are 5 members, ranging 27 to 50, and I am the only foreigner. Still, our daily communication is in English, without any difficulty, as our team proudly displays a truly international flavor. Indeed, we used to have a French manager and foreign colleagues, and almost every team member had some work experience abroad or in a foreign company in Prague.

Furthermore, my team is part of Market and Structural Risk team (4 teams and 23 people). Among Asset and Liabilities Management team, Profit and Loss team, Market Risk team, different nationalities are represented: Czech/British manager as well as Lithuanian, Italian, French/Tunisian and Slovakians colleagues 😊. I also have myself some Asian roots. Before the pandemic and generalized home office, it was quite common to hear up to 3-4 languages every day in the floor we shared with Market Risk team. I guess we can be proud to be one of the most diverse team in KB. I do not encounter in my team the language barrier I could noticed at the KB level with some out of the team projects or communications, trainings, KB portal.

Next to MSR, I am also part of the SPIRIT talent management program (KB Brand Ambassadors team) including 4 people and 3 nationalities with Czechs and Serbian colleagues too.

 

 

Kevin Hong, Counterparty Risk Specialist

A rozumíš aspoň trochu česky? 😊 Vím, že pro cizince je čeština velice těžký jazyk.

By the way, do you understand at least a little Czech? 😊 I know that Czech is a very difficult language for foreigners.

I když už jsem po čtyřech letech přestal chodit na formální jazykové kurzy, řekl bych, že prakticky každý den objevuji nová slova a češtině rozumím víc a víc. Přinejmenším jsem schopen si dovodit celkový význam a kontext. Co se mluvení týče, snažím se, aby mi i s mou dosavadní slovní zásobou a pár zvládnutými gramatickými pravidly bylo aspoň trochu rozumět. Občas sám sebe překvapím, když mi do anglické věty vklouzne české slovo, ať už v práci nebo v soukromí.

 

Albeit having dropped formal languages classes and after my 4-years continued immersion, I would say that I discover new words every day and understand Czech more and more, at least deducting the overall meaning or understanding the context. When it comes to speaking Czech, I try my best to make myself understood with my vocabulary and few notions of the challenging Czech grammar. I sometimes surprise myself using some Czech words in English sentences, either at work or in my personal life.

 

 

Hodně lidí, kteří ovšem v KB nepracují, si stále myslí, že jsme velkou firmou s neosobním korporátním prostředím a složitými a zastaralými procesy. Jaký je Tvůj pocit, coby člověka „zevnitř“?

Many people who don´t work at our bank still think that KB is a large corporation with an impersonal corporate atmosphere, complex and outdated processes. What is your opinion as an ‘inside’ person?

Nemyslím si, že by v KB panovala neosobní atmosféra, alespoň soudě podle toho, jak přátelská je v mém týmu. Při našich četných kontaktech s řadou dalších týmů z celé KB, od poboček přes obchodníky po middle a back office, se snažíme jednat neformálně, používat křestní jména a podobně. Často to usnadňuje vzájemnou komunikaci a posiluje pocit sounáležitosti a vztah vůči přívětivé firmě.

Ve velkých společnostech často vzniká pocit, že interní procesy jsou složité a časově náročné, a že se na každém rozhodnutí podílí spousta útvarů, případně i centrála SG. Věřím ovšem, že nová agilní organizace některých útvarů a koncept Smart Office postupně povede k urychlení a zjednodušení procesů, aniž by přitom přestaly splňovat potřeby a nároky našich vysoce regulovaných činností. Myslím si, že pandemie přiměla všechny útvary přizpůsobit se a výrazně přehodnotit způsoby své práce. A zvládly to bez toho, aby to jejich činnosti nějak narušilo.

 

Besides numerous departments, I wouldn’t consider that KB has a too much impersonal atmosphere given the friendly one within my team. As we are frequently in contact with many teams around KB from branches and Traders to Middle/Back-office, we try to be less formal and call people outside of the team directly by the first name, which could ease the contacts and develop the feeling of being integrated in a humanized company.

As often perceived in large corporations, Internal processes can sometimes be burdensome, time consuming as many responsible departments or even SG Headquarter can be involved in a decision.  Still, I am convinced that the new agile organization in some KB departments and the new SmartOffice approach will slowly contribute to smoothen the processes, while being compliant with our highly regulated activity.  According to me, during the recent pandemic, all departments had to adapt and significantly reviewed their way of working without major work disruptions.

 

Ovlivnil covid Tvou práci a činnost Tvého týmu?

Did covid affect your work and the work of your team?

Jako včasné preventivní opatření jsme už v březnu 2020 přešli prakticky ze dne na den kompletně na home office. To nás přivedlo k novým pracovním postupům a ty zase k novým digitálním řešením a novému uspořádání práce tak, abychom i ve změněných podmínkách dokázali zajistit každodenní činnosti a pokračování projektů, byť s minimem osobních kontaktů.

Pak pro nás vlastně tím nejtěžším byl onboarding a zaškolení nového kolegy na dálku, které jsme ovšem úspěšně zvládli, a samozřejmě celkový nedostatek osobních kontaktů mezi členy týmů.

 

As an early preventive and protective measure, we literally switched from one week to another to 100 % Home Office in March 2020. In so doing, we suddenly discovered new routines pushing us to more digital solutions and setting of a new organization to secure efficiently our daily operations while ensuring our project activities, which involve de facto less contact.

From that time, the most challenging experience was the on-boarding and training of a new colleague remotely successfully managed and of course the lack of social contact with colleagues.

 

Když už máme nejpřísnější protiepidemická opatření za sebou, stihli jste již s kolegy zorganizovat nějakou společnou akci?

The strictest covid restrictions are over. Have you already taken any team action with your colleagues?

Koncept Smart Office nepřináší jen nový způsob organizace práce, ale současně v náročných situacích poskytuje značné možnosti pružně reagovat na okolnosti. A ačkoliv bude činnost mého týmu nadále postavena na principu Smart Office, budeme se v práci pravidelně setkávat. A jakmile se situace vrátí do normálu, obnovíme i další aktivity (obědy, únikové hry, bowling apod.), kterým jsme se věnovali před pandemií.

 

More than just a new work organization, the Smart Office leads to a new way of living and shown us how flexible could be our activity under such a stressed situation. While Flex Office principle will remain the rule in my team, we already planned to meet regularly in the office too. As the situation keeps improving, we will probably organize some activities (lunch, escape games, bowling, …) as we did before the pandemic.